Úvod » Dezinfekční prostředky » SAVO proti plísním 500 ml MR


        

SAVO proti plísním 500 ml MR

skladem

 

Číslo produktu: D153
obchodní partner bez DPH 62,50 Kč
běžná cena bez DPH: 71,90 Kč
běžná cena s DPH (21 %):
87,00 Kč

do košíku:
  ks  

SAVO Proti plísním je vhodný k použití na dlaždice, plasty, omítky, malby zdí i dřevo v interiéru a exteriéru.

  • Účinně odstraní plísně, řasy, kvasinky v celé domácnosti
  • Okamžitý účinek s viditelnými výsledky
  • S dezinfekčními a bělícími účinky

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek je klasifikován jako dráždivý.

Jednička na trhu v odstraňování plísní, řas a kvasinek. SAVO Proti plísním jednoduše, velmi účinně a s okamžitým viditelným efektem odstraňuje veškeré plísně v domácnosti. Navíc má Savo Proti plísním dezinfekční účinek.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… Uniklý produkt seberte. Skladování: Nevztahuje se. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Nebezpečné složky: Chlornan sodný, Hydroxid sodný. Dodatečné údaje na štítku: Pozor. Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

SAVO PROTI PLÍSNÍM 500ml s rozprašovačemSAVO PROTI PLÍSNÍM 500ml s rozprašovačem