OBCHODNÍ PODMÍNKY » Reklamační řád
Reklamační řád


Reklamační řád internetového obchodu Vesma.cz obsahuje informace potřebné při uplatňování Vaší reklamace zboží nakoupeného v našem obchodě. Společně s nákupním řádem určuje podmínky prodeje a upřesňuje podmínky a povinnosti prodávajícího (dále jen "provozovatel") a kupujícího (dále jen "zákazník").


Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na zboží zakoupené zákazníkem v internetovém obchodě Vesma.cz (dále jen "zboží").

Provozovatelem je VESMA  s.r.o., se sídlem podnikání: Zastávka, 1. Máje 71, PSČ 664 84,IČO: 277 05 340. Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53254.
Zákazníkem je subjekt, který s provozovatelem uzavřel smlouvu o koupi zboží.


Záruční podmínky

Vykazuje-li zboží zjevné vady, např. pokud je zákazníkovi předáno v poškozeném balení, je zákazník oprávněn takovéto zboží nepřevzít. Nadále mu však zůstává zachován nárok na poskytnutí řádného plnění od provozovatele či případně možnost stornovat objednávku zboží.

Zákazník je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o zjištěných vadách.

Vyskytnou-li se po převzetí zboží zákazníkem v záruční době vady zboží, je oprávněn uplatnit vůči provozovateli reklamaci vady.

Délka záruční doby činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví jinak. Tato záruční doba vždy běží od převzetí zboží zákazníkem.


Zákazník uplatní reklamaci poštou nebo osobně na adresu

VESMA s.r.o.

1. máje 71 
664 84 Zastávka


Každá reklamace musí obsahovat

   - číslo objednávky
   - popis zjištěných závad, včetně toho, jak se projevují, příp. jak působí na funkčnost zboží
   - kopii dodacího listu, faktury, dokladu o zaplacení

Provozovatel rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom zákazníka elektronickou poštou, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodne na jiném řešení.

Provozovatel neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí zákazníkem a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím a jeho neodborným používáním ze strany zákazníka.