OBCHODNÍ PODMÍNKY » Nákupní řád
Nákupní řád

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Vesma.cz, jehož provozovatelem je VESMA s.r.o., se sídlem podnikání: Zastávka, 1. Máje 71, PSČ 664 84,IČO: 277 05 340. Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53254. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen "provozovatel") a kupujícího (dále jen "zákazník").


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Zákazník si vybere zboží jeho vyhledáním v katalogu zboží a jeho zahrnutím do elektronické (závazné) objednávky včetně požadovaného množství. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění dalších veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí zákazníkem.

- Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Vesma.cz jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem i reklamačním řádem.

- Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží zákazníkem v místě jeho dodání a jeho zaplacení. Tím však není dotčena možnost zákazníka zaplatit objednané zboží před jeho dodáním na účet provozovatele: 35-4832160267/0100

- Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři.

UPOZORNĚNÍ!!!

Desinfekce, WC čističe, čističe odpadů a toaletní papíry jsou pouze pro VELKOODBĚRATELE, nebo při nákupu nad 5.000 Kč v rámci Jihomoravského kraje a nad 10.000 Kč v rámci celé ČR. Toto zboží nelze z bezpečnostních důvodů zasílat v menším množství přes kurýrní službu. Velkoodběratelům toto zboží doručujeme vlastními dodávkovými vozy bez účtování dopravného.

Práva a povinnosti provozovatele

- Provozovatel se zavazuje vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na místo dodání v termínu stanoveném v katalogu zboží. Dodací lhůta objednaného zboží odpovídá vždy dodací lhůtě zboží s nejdelší dodací lhůtou, které se v dané objednávce vyskytuje. Pokud provozovatel nebude moci dodat zboží v takto stanovené dodací lhůtě, bude o tom zákazníka informovat nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí závazné objednávky a současně navrhne náhradní řešení.

- Provozovatel se zavazuje vystavit ke každé objednávce dodací list (daňový doklad) a předat je zákazníkovi společně se zbožím.

- Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

- Provozovatel má právo odmítnout objednávku či její část, stane-li se plnění dle této objednávky či její části nemožným (z důvodu vyprodání zásob, atd.), za předpokladu, že se nedohodne se zákazníkem na novém plnění.

- Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část ohledně zboží, které se již nevyrábí či nedodává v době uskutečnění objednávky zákazníkem. V případě, že tato situace nastane, bude provozovatel zákazníka bezodkladně informovat a případně mu navrhne jiné plnění.

- Jestliže zákazník uhradil platbu za objednané zboží před jeho dodáním a provozovatel nebude schopen tuto objednávku z jakéhokoliv důvodu uskutečnit, zavazuje se provozovatel tuto skutečnost zákazníkovi oznámit a vrátit mu jím uhrazenou částku zpět na jeho poštovní adresu uvedenou v registračním formuláři.

- Provozovatel je povinen chránit získané údaje o zákazníkovi v souladu s podmínkami uvedenými v pravidlech ochrany osobních dat.


Práva a povinnosti zákazníka

- Zákazník je povinen uvést do registračního formuláře jméno a příjmení, popřípadě název firmy, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, a svoji emailovou adresu či telefon.

- Zákazník nejpozději při převzetí objednaného zboží zaplatí celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník již srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.

- Zákazník má právo stornovat odeslanou objednávku nejpozději do dne dodání zboží.

- Zákazník je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci. Porušení této povinnosti jde k tíži zákazníka.

- Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Vesma.cz zákazník dává provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech.

- Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to provozovatele písemnou formou. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o zákazníkovi z databáze vymazat.


Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Vesma.cz a právním řádem platným v ČR.


Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

- Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a kompletní zboží včetně případné dokumentace či návodu, bez známek užívání nebo opotřebení poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum, kdy provozovateli dojde projev vůle zákazníka spočívající v odstoupení od smlouvy).


- Po obdržení vráceného zboží provozovatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem, který si oba účastníci dohodnou. Poplatky za poštovné, balné apod. se nevrací.

- Před případným vrácením zboží, prosíme zákazníky, aby kontaktovali pracovníky provozovatele na emailové adrese:
vesma@vesma.cz.


Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu Vesma.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.