OBCHODNÍ PODMÍNKY » Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost Vesma s.r.o., se sídlem 1.máje 71, 66484 Zastávka, IČO: 27705340, která je vedená u krajského soudu v Brně, spisová značka C 53254,  jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze své strany.

1. Jaké osobní údaje o Vás budeme zpracovávat?

Naše společnost bude zpracovávat data v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které budete poskytovat v souvislosti s nákupem zboží či využíváním. Jedná se o tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Adresa pobytu či doručovací adresa
 • Heslo v zašifrované podobě

Naše společnost bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

 • Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu
  • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.
  • V případě tvorby objednávky budeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a dále k Vašemu kontaktování za účelem doručení objednaného zboží.
 • Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací
  • Právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností. V souvislosti s vyřizováním reklamací budeme zpracovávat osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.
 • Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zákaznického účtu
  • Pokud se zaregistrujete jako uživatel, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, a to za účelem vedení zákaznického účtu. Právním titulem ke zpracování je plnění smlouvy, resp. jednání za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, související komunikace a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.
  • V případě vedení zákaznického účtu budeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pobytu nebo doručovací adresa, heslo v zašifrované podobě.

3. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v případě zakoupení zboží v e-shopu po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů. Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivovány i objednávky.

4. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje budou pro zajištění výše popsaných účelů vedle naší společnosti a našich zaměstnanců zpracovávány také těmito partnery:

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby;
 • osoby, které zajišťují expedici zboží zákazníkům;

Naše společnost zajišťuje vhodné technické a organizační opatření, aby nemohlo dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Naše společnost je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na přenesení údajů
 • Právo na opravu
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na výmaz
 • Právo vznést námitku
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.