Úvod » Dezinfekční prostředky » SATUR BADEX s vůní eukalyptu 5 l


        

SATUR BADEX s vůní eukalyptu 5 l

skladem

 

Číslo produktu: D784
obchodní partner bez DPH 96,00 Kč
běžná cena bez DPH: 110,74 Kč
běžná cena s DPH (21 %):
134,00 Kč

do košíku:
  ks  

Tekutý bělící a dezinfekční prostředek s vůní eukalyptu

Čištění a úklid podlah, kuchyňského a hygienického náčiní, sanitární keramiky, WC, dřezů, hraček

Použijte roztok z 1 l přípravku a 9 l vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou.

Signální slovo:     NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu: Rozředit velkým množstvím vody a vylít do odpadu. Vypláchnuté obaly předejte k recyklaci.

SATUR BADEX s vůní eukalyptu 5lSATUR BADEX s vůní eukalyptu 5l

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ. LZE KOUPIT JEN NA  IČO! POUZE OSOBNÍ ODBĚR, NEBO V RÁMCI NAŠEHO ROZVOZU PO J. MORAVĚ. PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU NEPOSÍLÁME !!!